Služby

Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva:

 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Vedenie jednoduché účtovníctva
 • Kontrola vstupných dokladov po formálnej stránke, na ich základe vyhotovovanie účtovných dokladov, predkontácia a zaevidovanie v účtovnom SW
 • Prehľady o pohľadávkach a záväzkoch podľa požiadaviek zákazníka

Spracovanie daní

Komplexné služby v oblasti spracovania daní:

 • Výkaz DPH
 • Súhrnné výkazy k DPH
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň z príjmov PO, FO

Mzdy a personalistika

Komplexné služby v oblasti miezd a personalistiky:

 • Kompletné spracovanie miezd
 • Vystavenie a doručovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a ostatných dokladov z oblasti personalistiky

Ostatné služby

Ostatné služby:

 • Zastupovanie klientov pri danových kontrolách, pred sociálnou a zdravotnou poisťovňou na základe splnomocnenia
 • Vymáhanie pohľadávok písomnou formou, výpočet úrokov z omeškania